وقف یک دستگاه آپارتمان برای احداث درمانگاه دانشگاه
توضیحات بیشتر ...
داستان های بنیاد حامیان شـــریـــف
میزان پیشرفت پروژه ها