99-98 تخصیص کمک هزینه به 590 نفر از دانشجویان در نیمسال اول

به همت حامیان کمک هزینه نیمسال اول 98-99 به 590 دانشجو پرداخت شد.

تاریخ انتشار : 1399/09/23
با یاری حامیان گرانقدر کمک هزینه تحصیلی 590 دانشجو متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی در نیمسال اول 98-99 به آن ها پرداخت شد. این کمک هزینه به مبلغ ماهیانه 2,000,000 ریال و برای مدت 5 ماه برای این ترم به دانشجویان پرداخت شده است.