عبور اندوخته صندوق دکتر مشایخی از مرز یک میلیارد تومان

اندوخته صندوق دکتر مشایخی از مرز یک میلیارد تومان عبور کرد

تاریخ انتشار : 1399/11/13


سرمایه موجود در صندوق دکتر مشایخی  با کمک حامیان نیک اندیش از مرز یک میلیارد تومان گذشت.
این صندوق با هدف حمایت از دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد و پژوهش توسط دکتر علینقی مشایخی  تاسیس شده است.

از همه افرادی که علاقه مند به توسعه کشور از طریق آماده سازی زیرساخت های تحقیقاتی هستند ،دعوت میشود که در این صندوق سرمایه گذاری کنند.

  شما میتوانید گزارش کامل این صندوق را در آدرس زیر مشاهده فرمایید:

https://sutf.sharif.ir/blog/mashayekhi-report