99-98 تخصیص کمک هزینه به 625 نفر از دانشجویان در نیمسال دوم

به همت حامیان کمک هزینه نیمسال دوم 98-99 به 625 دانشجو پرداخت شد.

تاریخ انتشار : 1399/09/23

با یاری حامیان گرانقدر کمک هزینه تحصیلی 625 دانشجو متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی در نیمسال دوم 98-99 به آن ها پرداخت شد. این کمک هزینه به مبلغ ماهیانه 2,000,000 ریال و برای مدت 5 ماه برای این ترم به دانشجویان پرداخت شده است.