معافیت مالیاتی حمایت ها از بنیاد حامیان

حمایت ها از بنیاد حامیان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

تاریخ انتشار : 1399/09/23
موسسه عام المنفعه بنیادحامیان دانشگاه صنعتی شریف، که با حمایت همه افرادی که دغدغه رشد و توسعه کشور را دارند و با هدف ارتقاء امکانات آموزشی، پژوهشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان این دانشگاه تاسیس شد، با تلاش فراوان و طی مراحل اداری متعدد، موفق به اخذ مجوز وزارت کشور به عنوان یک موسسه عام المنفعه شده است. بنابراین خوشحالیم که به اطلاع همه یاریگران فرهیخته برسانیم: هر گونه هبه به دانشگاه صنعتی شریف که توسط شما و از طریق این بنیاد صورت پذیرد، جزو هزینه های قابل قبول اداره امور مالیاتی به حساب می آیدو از معافیت های مالیاتی برخوردار می شود